Čo sa stalo a prihodilo..
Aktuality
Prezrieť aktualitys

Novinky

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka podľa § 117

„DOKONČENIE ČASTI PREVÁDZKOVEJ BUDOVY FUTBALOVEJ ŠKOLY SAFI PREŠOV“
13. February 2018

Futbalový klub SAFI Prešov, Prostejovská 7, 080 01 Prešov


Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka podľa § 117

Futbalový klub SAFI Prešov, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákona o VO) v súlade s § 117 citovaného zákona dovoľuje si Vás vyzvať na predloženie cenovej ponuky pre realizáciu stavby :
„DOKONČENIE ČASTI PREVÁDZKOVEJ BUDOVY FUTBALOVEJ ŠKOLY SAFI PREŠOV“


1. Identifikácia verejného obstarávateľa
    Názov organizácie: Futbalový klub SAFI Prešov
    Zastúpený : Ing. Ržoncová Slavomíra, predseda klubu
    Sídlo organizácie: Prostejovská 7, 080 01 Prešov
    Telefón: 0905 521 455
    Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie predmetu zákazky: Ing. Ržoncová Slavomíra, Prostejovská 7, 080 01 Prešov, Tel.: +421905521455

2. Predpokladaná hodnota zákazky : 24 715,87 € bez DPH v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie
    Ing. Marek Gmitro
    Chmeľova 3
    080 05 Prešov

3. Vymedzenie predmetu zákazky:
    Opis a rozsah predmetu zákazky:
    Predmet zákazky je podrobne definovaný priloženým dokumentom - výkazom výmer, čo tvorí neoddeliteľnú súčasť výzvy (príloha č. 2)
    Miesto dodania predmetu zákazky: Futbalový klub SAFI Prešov
    Záujemcom sa odporúča z dôvodu získania podrobných informácií vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, ktorú je potrebné dohodnúť telefonicky s predsedom     klubu. Výdavky spojené s obhliadkou hradí v plnej výške záujemca.

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
    Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov .
    Trvanie zmluvy: predpokladaný termín - 3 mesiacov od odovzdania staveniska

5. Financovanie predmetu zákazky:
    Predmet zákazky bude financovaný z Slovenského futbalového zväzu, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava a vlastných zdrojov. Na uskutočnenie stavebných prác sa     neposkytuje preddavok. Ďalšie podmienky financovania sú bližšie špecifikované v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy (príloha č.1)

6. Predkladanie ponúk:
    Spôsob a miesto predkladania/doručenia ponúk:
    Uchádzač predloží cenovú ponuku na adresu osobne, prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu : Futbalový klub SAFI Prešov, Prostejovská 7, 080 01     Prešov, v zalepenej obálke s názvom : „DOKONČENIE ČASTI PREVÁDZKOVEJ BUDOVY FUTBALOVEJ ŠKOLY SAFI PREŠOV“. Na obálke uvedie „NEOTVÁRAŤ“.
    Navrhovaná zmluvná cena musí byt' stanovená podl'a zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa     vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
    Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom     v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke označením "Nie som platcom DPH" a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu.
    Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
    Lehota na predkladanie cenových ponúk: 21.02.2018 do 14.00 hod.

    Obsah ponuky:
    Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
     doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky v zmysle § 32 ods. 1 písm. e/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých         zákonov
     vyplnený Návrh zmluvy o dielo (príloha č.1) opatrený podpisom štatutára – uchádzača a originál Výkaz výmer (príloha č.2)
     Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 3)
     čestné prehlásenie alebo potvrdenie, že uchádzač nemá nedoplatky voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni (príloha 4)
    Jazyk predkladania ponúk:
    Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
    
    Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené     prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia     rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
    Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
    Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
    Každá ponuka bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane     priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny. Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky     účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Otváranie ponúk je neverejné.
    Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom výsledky uskutočneného verejného obstarávania. S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do lehoty     viazanosti ponúk.

    Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v € /Euro/ s DPH.
    Lehota viazanosti ponúk : 31.12.2018
    Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku v požadovanom termíne.
    S pozdravom
        
        .......................................................
        Ing Ržoncová Slavomíra
        predseda futbalového klubu
    
    Prílohy výzvy:
1/ Návrh Zmluvy o dielo
2/ Výkaz výmer
3/ Návrh na plnenie kritérií
4/ Vzor čestného vyhláseniaDotácia od mesta Prešov

25. July 2016

FK SAFI Prešov ďakuje mestu Prešov za poskytnutú dotáciu vo výške 5.796,- Eur na činnosť klubu v roku 2016.Niečo nové

Niečo úplne nové
25. April 2016

Aktualita roka


Kontakt

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

FK SAFI
Prostejovská 7
080 01 Prešov
Areál Ihriska
Mukačevská ul.
080 01 Prešov
Telefónne číslo
0915 921 289
0908 039 816
0905 521 455
EMAIL:
fksafi@fksafi.sk